Concrete คอนกรีต

Concrete คอนกรีต

องค์ประกอบของคอนกรีต
คอนกรีต จะประกอบด้วยปูนซีเมนต์ หิน ทราย และน้ำ โดยเมื่อนำส่วนผสมต่างๆ เหล่านี้มาผสมกัน
จะมีชื่อเรียกเฉพาะแตกต่างกันดังนี้

1.ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำเรียกว่า ซีเมนต์เพสต์  (Cement paste)
2.ซีเมนต์เพสต์ผสมกับทรายเรียกว่า มอร์ต้า (Mortar)
3.มอร์ต้าผสมกับหินหรือกรวดเรียกว่า คอนกรีต  (Concrete) 

บทความนี้เราจะศึกษาทางกายภาพ คอนกรีต (Concrete)แบบธรรมดาทั่วไป กับแบบอัดแรง,
มอร์ต้า (Mortar) และน้ำยากันซึม  ส่วนปูนซีเมนต์ (Cement) ดูบทความนี้ครับ คลิก

มอร์ต้า (Mortar) คือซีเมนต์เพสต์ผสมกับทราย (ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำ และทราย)
ตามภาพล่างคือ มอร์ต้า (Mortar) อายุการเซ็ทตัว 6 เดือน

เราจะมาศึกษามอร์ต้า (Mortar) ทางกายภาพ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM

ตามภาพล่างเป็นมอร์ต้า (Mortar)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 3500เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
มอร์ต้า (Mortar) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นมอร์ต้า (Mortar) 
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
มอร์ต้า (Mortar) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นมอร์ต้า (Mortar) 
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
มอร์ต้า (Mortar) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

คอนกรีต (Concrete)

คอนกรีต (Concrete) แบบธรรมดาทั่วไป แบบไม่อัดแรง

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบธรรมดาทั่วไป แบบไม่อัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 3500เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบธรรมดาทั่วไป แบบไม่อัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบธรรมดาทั่วไป แบบไม่อัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบธรรมดาทั่วไป แบบไม่อัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบธรรมดาทั่วไป แบบไม่อัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 2000เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.010 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบธรรมดาทั่วไป แบบไม่อัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบธรรมดาทั่วไป แบบไม่อัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

คอนกรีต (Concrete)

คอนกรีต (Concrete) แบบอัดแรง

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบอัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 3500เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบอัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 3500เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบอัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบอัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบอัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นคอนกรีต (Concrete) แบบอัดแรง
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
คอนกรีต (Concrete) ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

น้ำยากันซึม

น้ำยากันซึมที่ใช้ร่วมกับซีเมนต์ และคอนกรีตที่ขายตามท้องตลาด เรานำมาศึกษาทาง
กายภาพ โดยนำมาผสมกับน้ำแล้วรอให้ตกผลึก แล้วนำมาถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ

ตามภาพล่างเป็นน้ำยากันซึม
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 3500เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
น้ำยากันซึม ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพล่างเป็นน้ำยากันซึม
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum (ความเป็นสูญญากาศสูง) ภาพแบบ SEI
น้ำยากันซึม ฉาบเคลือบด้วยทองเพื่อให้นำไฟฟ้าได้
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

บทความที่เกี่ยวข้อง : ปูนซีเมนต์ (Cement) ดูบทความนี้ครับ คลิก

ติดตามผลงานการถ่ายภาพสวยได้ใหม่นะครับ จะหาอะไรแปลกๆมาถ่ายกัน

ติดตามภาพสวยๆ จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด
ได้ใหม่ ทางDo SEM ติดตามกันนะครับ

*********************************************************************

สุดท้ายขอขอบคุณ Do SEM ที่เปิดพื้นที่ให้ มากๆครับ ติดตามบทความต่อๆไปนะครับ

น้อมรับทุกคำชี้แนะครับ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) manatsanan2007@hotmail.com
หรือมาพบปะพูดคุยได้ตามประสาได้ที่ BigC จ.สุรินทร์ (แอร์ฟรี 555 จริงๆนะครับ) หรือมา
ติดตามเป็นเพื่อนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ฝากคำถามได้ ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ
http://www.facebook.com/JeolOxfordInstruments?ref=hl

*********************************************************************  
Cement,Concrete,ซีเมนต์เพสต์,Cement paste,ซีเมนต์,มอร์ต้า,Mortar,คอนกรีต,น้ำยากันซึม

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

วิเคราะห์ปูนซีเมนต์ ทางกายภาพด้วยเครื่อง SEM และหาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง EDS/EDX

ปูนซีเมนต์ Cement วิเคราะห์ทางกายภาพด้วยเครื่อง SEM และหาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง EDS/EDX

บทความนี้ Do SEM ขอขอบคุณคุณกอล์ฟ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) manatsanan2007@hotmail.com 


วัตถุดิบที่มีในปูนซีเมนต์
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของปูนขาว (Line Component)
เป็นวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีจำพวก แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate. CaCo3)   ตามธรรมชาติจะพบ ได้ตาม ดินขาว (Marl) หินปูน (Limestone)  และชอล์ก (Chalk)

2. วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของดินดำ (Clay)
เป็นวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีจำพวก ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide, SiO2) อะลูมินัมออกไซด์ (Aluminum Oxide, Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Ferric Oxide, Fe2O3) ตามธรรมชาติจะพบ ได้ตาม ดินดาน (Shale) และ ดินดำ (Clay)

3. วัตถุดิบปรับแต่งคุณสมบัติ (Correetive Materials)
เป็นวัตถุดิบที่ใช้สำหรับเพิ่มเติมสารประกอบบางตัว ซึ่งมีไม่เพียงพอในดินดำ หรือดินดาน วัตถุดิบเหล่านี้ได้แก่ ทราย ที่ต้องการเพิ่มซิลิคอนไดออกไซด์(Silicon Dioxide, SiO2) แร่เหล็กหรือดินลูกรัง ต้องการเฟอร์ริกออกไซด์  (Ferric Oxide, Fe2O3)และดินอะลูมินา ต้องการอะลูมินัมออกไซด์ (Aluminum Oxide, Al2O3) เป็นต้น

ตัวอย่างที่เราจะนำวิเคราะห์นี้เราจะนำเป็นตัวอย่าง 2 ยี่ห้อ (ไม่ขอระบุยี่ห้อ) แบบผงซีเมนต์ล้วน

เราจะวิเคราะห์ดูว่าจะมีองค์ประกอบทางเคมี ตามวัตถุดิบทั้ง 3 ข้อหรือไม่

การวิเคราะห์จะทำการวิเคราะห์ 2 โหมด คือโหมดสูญญากาศสูง (HV SEM) และโหมดสูญญากาศต่ำ (LV SEM)

เรามาวิเคราะห์แบบผงซีเมนต์ล้วน ในโหมด HV SEM กันก่อน

ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement (A)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และผงซีเมนต์ Cement (A)  ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS/EDX ตำแหน่งตามภาพด้านบน

ตามภาพล่าง
เราจะได้สเป็กตรัมของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้องค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย C คาร์บอน,O ออกซิเจน,Ca แคลเซียม, Al อลูมิเนียม,Mg แมกนีเซียม, Si ซิลิกอน, K โปแตสเซียม, Fe เหล็ก, Cu ทองแดง, Zn สังกะสี
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ว่าองค์ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้างแต่มีปริมาณ เท่าไร เราจะไม่ทราบเราจะต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณกันต่อในขั้นตอนต่อไป

วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ 2 รูปแบบ แบบ Element% และแบบ Compound % แบบแรกแบบ Element% จะบอกปริมาณเป็นธาตุๆไป เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Ca แคลเซียมอยู่ 39.65%

วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Compound % จะบอกปริมาณ เป็นCompound % เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Fe203 Ferric Oxide อยู่ 2.18 %

วิเคราะห์ดูการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ ด้วยการทำ Speed mapping
หลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปแล้ว เราทราบว่ามีธาตุอะไรบ้าง แต่เราไม่ทราบว่าตำแหน่งของธาตุเหล่านั้นกระจายตัวอยู่รูปแบบใหน เราก็จะใช้การ หาการกระจายตัวที่เรียกว่าการทำ Mapping กันต่อ จะได้ผลตามภาพล่าง

วิธีการดูผล
ช่องแรกบนซ้ายมือ คือภาพ SEI ที่ได้จากเครื่อง SEM ส่วนช่องที่เหลือ คือธาตุที่เราเลือกมาทำ Mapping ตอนที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราทราบมีธาตุอะไร เราก็เลือกมาทำ โดย ที่ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทุกธาตุ หรือจะครบทุกธาตุก็ได้ เรามาดูแต่ละช่องที่เป็นธาตุ เป็นตัวๆ เรายกตัวอย่างช่องแคลเซียม Ca ซึ่งจะมีตัวหนังสือและเลขกำกับไว้ว่า CaK , 30 ความหมาย Ca คือแคลเซียม K คือ K shell (K,L,M,N) ส่วน 30 คือค่า Cps.(count per second) ซึ่งหมายถึง X-rayของ Ca 30ตัววิ่งมาชนหน้าEDS/EDX Detector จำนวนทั้งหมด  30 x-ray/1วินาที ยิ่ง ให้ตัวเลขนี้มากเท่าไร ความละเอียดของผลก็จะมากตาม นั้นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย

ช่อง Ca เราจะใส่สี Quant เข้าไปโทนสว่างมากเหลืองไปขาวหมายถึงมี Ca มาก สีเขียวมีรองลงมาส่วนน้ำเงินมีน้อย และสีดำคือตำแหน่งนั้นไม่มี Ca โดยต้องดูเทียบ กับช่องแรกบนซ้ายสุด ส่วนการดูผลธาตุอื่น ในช่องอื่นๆการดูก็เหมือนๆกัน

ภาพ Speed Mapping โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%

เรามาวิเคราะห์แบบผงซีเมนต์ล้วน ในโหมด LV SEM กันต่อ
ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement (A)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
และผงซีเมนต์ Cement (A) ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทองคำเพื่อให้นำไฟฟ้า (ไม่นำไฟฟ้า)
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement (A)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
และผงซีเมนต์ Cement (A) ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทองคำเพื่อให้นำไฟฟ้า (ไม่นำไฟฟ้า)
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS/EDX ตำแหน่งตามภาพด้านบน

ตามภาพล่าง
เราจะได้สเป็กตรัมของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้องค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย C คาร์บอน,O ออกซิเจน,Ca แคลเซียม, Al อลูมิเนียม,Mg แมกนีเซียม, Si ซิลิกอน, K โปแตสเซียม, Fe เหล็ก, Cu ทองแดง, Zn สังกะสี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ว่าองค์ ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้างแต่มีปริมาณ เท่าไร เราจะไม่ทราบเราจะต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณกัน ต่อในขั้นตอนต่อไป

ผลเชิงคุณภาพในโหมด LV SEM จะได้ผลคล้ายโหมด HV SEM ก่อนหน้า

Spectrum เชิงคุณภาพแบบขยาย

Spectrum เชิงคุณภาพแบบตัดสีพื้น(น้ำเงิน)ออก

วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Compound % จะบอกปริมาณ เป็นCompound % เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Fe203 Ferric Oxide อยู่ 2.66 %

วิเคราะห์ดูการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ ด้วยการทำ Speed mapping
หลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปแล้ว เราทราบว่ามีธาตุอะไรบ้าง แต่เราไม่ทราบว่าตำแหน่งของธาตุเหล่านั้นกระจายตัวอยู่รูปแบบใหน เราก็จะใช้การ หาการกระจายตัวที่เรียกว่าการทำ Mapping กันต่อ จะได้ผลตามภาพล่าง

วิธีการดูผล
ช่องแรกบนซ้ายมือ คือภาพ BEI COMPO ที่ได้จากเครื่อง SEM ส่วนช่องที่เหลือ คือธาตุที่เราเลือกมาทำ Mapping ตอนที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราทราบมีธาตุอะไร เราก็เลือกมาทำ โดย ที่ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทุกธาตุ หรือจะครบทุกธาตุก็ได้ เรามาดูแต่ละช่องที่เป็นธาตุเป็นตัวๆ เรายกตัวอย่างช่องแคลเซียม Ca ซึ่งจะมีตัวหนังสือและ เลขกำกับไว้ว่า CaK , 23 ความหมาย Ca คือแคลเซียม K คือ K shell (K,L,M,N) ส่วน 23 คือค่า Cps.(count per second) ซึ่งหมายถึง X-rayของ Ca 23ตัววิ่งมาชนหน้าEDS/EDX Detector จำนวนทั้งหมด 23 x-ray/1วินาที ยิ่ง ให้ตัวเลขนี้มากเท่าไร ความละเอียดของผล ก็จะมากตาม นั้นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย

ช่อง Ca เราจะใส่สี Quant เข้าไปโทนสว่างมากเหลืองไปขาวหมายถึงมี Ca มาก สีเขียวมีรองลงมา ส่วนน้ำเงินมีน้อย และสีดำคือตำแหน่งนั้นไม่มี Ca โดยต้องดูเทียบ กับช่องแรกบนซ้ายสุด ส่วนการดูผลธาตุอื่น ในช่องอื่นๆการดูก็เหมือนๆกัน

ภาพ Speed Mapping โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%

*********************************************************

วิเคราะห์แบบผงซีเมนต์แบบผสมเสร็จ(ผสมทราย)ในโหมด HV SEM กัน

ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement แบบ (B)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และผงซีเมนต์ Cement แบบ (B) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS/EDX ตำแหน่งตามภาพด้านบน

ตามภาพล่าง
เราจะได้สเป็กตรัมของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้องค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย C คาร์บอน,O ออกซิเจน,Ca แคลเซียม, Al อลูมิเนียม,Mg แมกนีเซียม, Si ซิลิกอน, K โปแตสเซียม, Fe เหล็ก, Cu ทองแดง, Zn สังกะสี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ว่า องค์ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้างแต่มีปริมาณ เท่าไร เราจะไม่ทราบเราจะต้องวิเคราะห์ เชิงปริมาณกันต่อในขั้นตอนต่อไป


วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Compound % จะบอกปริมาณ เป็นCompound % เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Fe203 Ferric Oxide อยู่ 3.03 %

เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Element % จะบอกปริมาณเป็นแท่งกราฟ

วิเคราะห์ดูการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ ด้วยการทำ Speed mapping
หลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปแล้ว เราทราบว่ามีธาตุอะไรบ้าง แต่เราไม่ทราบว่าตำแหน่งของธาตุเหล่านั้นกระจายตัวอยู่รูปแบบใหน เราก็จะใช้การ หาการกระจายตัวที่เรียกว่าการทำ Mapping กันต่อ จะได้ผลตามภาพล่าง

วิธีการดูผล
ช่องแรกบนซ้ายมือ คือภาพ SEI ที่ได้จากเครื่อง SEM ส่วนช่องที่เหลือ คือธาตุที่เราเลือกมาทำ Mapping ตอนที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราทราบมีธาตุอะไร เราก็เลือกมาทำ โดย ที่ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทุกธาตุ หรือจะครบทุกธาตุก็ได้ เรามาดูแต่ละช่องที่เป็นธาตุเป็นตัวๆ เรายกตัวอย่างช่องแคลเซียม Ca ซึ่งจะมีตัวหนังสือ และเลขกำกับไว้ว่า CaK , 18 ความหมาย Ca คือแคลเซียม K คือ K shell (K,L,M,N) ส่วน 18 คือค่า Cps.(count per second) ซึ่งหมายถึง X-rayของ Ca 18 ตัววิ่งมาชนหน้า EDS/EDX Detector จำนวนทั้งหมด 18 x-ray/1วินาที ยิ่ง ให้ตัวเลขนี้มากเท่าไร ความละเอียดของผลก็จะมากตาม นั้นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย

ช่อง Ca เราจะใส่สี Quant เข้าไปโทนสว่างมากเหลืองไปขาวหมายถึงมี Ca มาก สีเขียวมีรองลงมา ส่วนน้ำเงินมีน้อย และสีดำคือตำแหน่งนั้นไม่มี Ca โดยต้องดูเทียบ กับช่องแรกบนซ้ายสุด ส่วนการดูผลธาตุอื่น ในช่องอื่นๆการดูก็เหมือนๆกัน

ภาพ Speed Mapping ที่กำลังขยาย X500 เท่า โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%

ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement แบบ (B)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 750 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.01 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI และผงซีเมนต์ Cement แบบ (B) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ภาพ Speed Mapping ที่กำลังขยาย X750 เท่า โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%

ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement แบบ (B)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 5000 เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI และผงซีเมนต์ Cement แบบ (B) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ภาพ Speed Mapping ที่กำลังขยาย X5000 เท่า โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%

เรามาวิเคราะห์แบบผงซีเมนต์ล้วน ในโหมด LV SEM กันต่อ
ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement (B)

ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 500 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
และผงซีเมนต์ Cement (B) ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทองคำเพื่อให้นำไฟฟ้า (ไม่นำไฟฟ้า)
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS/EDX ตำแหน่งตามภาพด้านบน

ตามภาพล่าง
เราจะได้สเป็กตรัมของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้องค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย C คาร์บอน,O ออกซิเจน,Ca แคลเซียม, Al อลูมิเนียม,Mg แมกนีเซียม, Si ซิลิกอน, K โปแตสเซียม, Fe เหล็ก, Cu ทองแดง, Zn สังกะสี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ว่า องค์ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้างแต่มีปริมาณ เท่าไร เราจะไม่ทราบเราจะต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณ กันต่อในขั้นตอนต่อไป


วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Compound % จะบอกปริมาณ เป็นCompound % เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Fe203 Ferric Oxide อยู่ 0.62 %

วิเคราะห์ดูการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ ด้วยการทำ Speed mapping
หลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปแล้ว เราทราบว่ามีธาตุอะไรบ้าง แต่เราไม่ทราบว่าตำแหน่งของธาตุเหล่านั้นกระจายตัวอยู่รูปแบบใหน เราก็จะใช้การ หาการกระจายตัวที่เรียกว่าการทำ Mapping กันต่อ จะได้ผลตามภาพล่าง

วิธีการดูผล

ช่องแรกบนซ้ายมือ คือภาพ BEI COMPO ที่ได้จากเครื่อง SEM ส่วนช่องที่เหลือ คือธาตุที่เราเลือกมาทำ Mapping ตอนที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราทราบมีธาตุอะไร เราก็เลือกมาทำ โดย ที่ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทุกธาตุ หรือจะครบทุกธาตุก็ได้ เรามาดูแต่ละช่องที่เป็นธาตุเป็นตัวๆ เรายกตัวอย่างช่องแคลเซียม Ca ซึ่งจะมีตัวหนังสือ และเลขกำกับไว้ว่า CaK , 15 ความหมาย Ca คือแคลเซียม K คือ K shell (K,L,M,N) ส่วน 15 คือค่า Cps.(count per second) ซึ่งหมายถึง X-rayของ Ca 15ตัววิ่งมาชนหน้า EDS/EDX Detector จำนวนทั้งหมด 15 x-ray/1วินาที ยิ่ง ให้ตัวเลขนี้มากเท่าไร ความละเอียดของผลก็จะมากตาม นั้นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย

ช่อง Ca เราจะใส่สี Quant เข้าไปโทนสว่างมากเหลืองไปขาวหมายถึงมี Ca มาก สีเขียวมีรองลงมา ส่วนน้ำเงินมีน้อย และสีดำคือตำแหน่งนั้นไม่มี Ca โดยต้องดูเทียบ กับช่องแรกบนซ้ายสุด ส่วนการดูผลธาตุอื่น ในช่องอื่นๆการดูก็เหมือนๆกัน

ภาพ Speed Mapping โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%

สรุป
การวิเคราะห์ปูนซีเมนต์ทางกายภาพด้วย SEM และวิเคราะห์ธาตุ EDS/EDX  สามารถวิเคราะห์ได้ 2 โหมด

1.โหมด HV SEM(High vacuum) ความเป็นสูญญากาศสูง ปูนซีเมนต์ต้องนำไฟฟ้า ตัวอย่างปูนซีเมนต์จะต้องฉาบเคลือบทอง เพื่อให้นำไฟฟ้าได้ จะได้ภาพ SEI

2.โหมด LV SEM(Low vacuum) ความเป็นสูญญากาศต่ำ ตัวอย่างไม่ต้องนำไฟฟ้า ตัวอย่างปูนซีเมนต์ไม่ต้องฉาบเคลือบทอง สามารถซีเมนต์นำเข้าเครื่อง SEM ได้โดย ไม่ต้องทำให้นำไฟฟ้า จะได้ภาพ BEI COMPO

*****************************************************************

สุดท้ายขอบคุณ Do SEM ที่เปิดพื้นที่ให้ มากๆครับ

น้อมรับทุกคำชี้แนะครับ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) manatsanan2007@hotmail.com
หรือมาพบปะพูดคุยได้ตามประสาได้ที่ BigC จ.สุรินทร์ (แอร์ฟรี 555 จริงๆนะครับ) หรือมา
ติดตามเป็นเพื่อนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ
http://www.facebook.com/JeolOxfordInstruments?ref=hl
*********************************************************************
ปูน,ปูนซีเมนต์,ปูนฉาบ,ปูนก่อ,ปูนก่อสร้าง,cement,วิเคราะห์ปูน,วิเคราะห์ซีเมนต์, วิเคราะห์cement,องค์ประกอบเคมีของปูน,องค์ประกอบเคมีของซีเมนต์

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด