Do SEM Services

ห้องปฏิบัติการ Do SEM พร้อมให้บริการ SEM, EDS, EDX (EDAX), SemAfore, Sputter Coater

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

Scanning electron microscope, SEM

บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SCANNING ELECTRON MICROSCOPE,SEM
ภาพที่ได้จากเครื่อง SEM
1.ภาพแบบ SEI (Secondary electron image)

SEI Image

SEI Image

Latex SEI Image

Latex SEI Image

2.ภาพแบบ BEI (Backscattered electron image)
2.1 BEI ภาพแบบ COMPO (compositional mode) แยกความแตกต่างตาม atomic number, Z

PbSn BEI COMPO  Image  2

PbSn BEI COMPO Image 2

2.2 BEI ภาพแบบ TOPO (topographic) ภาพแบบมีมิติ,3มิติ

PbSn BEI TOPO  Image 2

PbSn BEI TOPO Image 2

2.3 BEI ภาพแบบ SHADOW (COMPO/TOPO+SHADOW)

PbSn BEI COMPO +Shadows Image  2

PbSn BEI COMPO +Shadows Image 2

PbSn BEI TOPO +Shadows Image  2

PbSn BEI TOPO +Shadows Image 2

SEM Mode ที่บริการ
1.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ HV Mode (HV SEM , high vacuum mode)
2.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ LV Mode (LV SEM , Low vacuum mode)
3.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ HV Mode (HV SEM , high vacuum mode)พร้อมวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
4.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ LV Mode (LV SEM , Low vacuum mode)พร้อมวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

* LV SEM หรือ Low vacuum เป็นศัพท์เทคนิคการใช้SEM ในโหมดสุญญากาศต่ำของ SEM ยี่ห้อ JEOL ส่วนศัพท์เทคนิค
ของ SEMยี่ห้ออื่นๆจะมีศัพท์เทคนิคเช่น VP SEM, E SEM, EP SEM, N SEM, WET SEM การทำงานของเครื่องSEM
จะเหมือนๆกัน สามารถดูตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าได้ ตัวอย่างมีความชื้นอยู่บ้างไม่มาก และเป็นการไม่ทำลายตัวอย่าง

บริการเครื่องวิเคราะห์ธาตุ Energy Dispersive X-Ray Spectrometer, EDS, EDX
สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำ Mapping, line scan, Auto beam, Phase measurement,
Area Measurement, Cameo, Point Analysis, Beam Track
** Mapping และLine scan สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบ Speed (Cps) และ Quant (Element%)

Qualitative Analysis

Qualitative Analysis

.

Quantitative Analysis

Quantitative Analysis

.

Quant mapping

Quant mapping

.

speed map

speed map

.

บริการเครื่องบันทึกภาพดิจิตอลไฟล์ BMP,TIFF,JPEG,PNG, ด้วยโปรแกรม SemAfore 5.0 ยี่ห้อ JEOL
ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์ต้นฉบับ, วัดสเกลตัวอย่าง, วัดมุม, นับจำนวน

SEM Image measurement

SEM Image measurement

บริการเครื่องฉาบเคลือบทอง 99.99% ด้วยเครื่อง SPUTTER COATER
ฉาบเคลือบตัวอย่างที่จะดู SEM ในโหมด HV SEM เพื่อให้นำไฟฟ้าด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ 99.99%

Sputter Coater

Sputter Coater

รายละเอียดทั่วไปการให้บริการของห้องปฏิบัติการ SEM /EDS /EDX (Do SEM )
– การถ่ายภาพพื้นผิวชิ้นงานศึกษา ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด SEM
– ใช้SEM ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง
– ใช้SEM ในการศึกษาลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์
– ใช้SEM ในการศึกษาตัวอย่างด้านชีววิทยา, พยาธิวิทยา, เทคโนโยลีชีวภาพ
– ใช้SEM ในการศึกษาลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ
– ใช้SEM ในการศึกษาตัวอย่างร่วมการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX
– การใช้ SEM,EDS ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์รอยบกพร่องและคราบสกปรกของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์วัสดุที่นำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่นกระป่อง กล่อง ฝาจีบ ขวด
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์เขม่าปืน, คราบเขม่าดินปืน
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อนของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์วัสดุทางทันต์แพทย์, วัสดุทำฟัน จัดฟัน วิเคราะห์วัสดุทางการแพทย์
– Failure analysis การวิเคราะห์ความเสียหายวัสดุ ความเสียหายวัสดุอุตสาหกรรม ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– วิเคราะห์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ IC Transistor Relay Semiconductor เซมิคอนดัคเตอร์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วย SEM,EDS
– ทดสอบวิเคราะห์ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนงานรถไฟ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– ทดสอบวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา อิฐต่างๆ หิน ดิน กรวด แร่ธาตุต่างๆ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของสารปนเปื้อนบนชิ้นงาน วัสดุ(contamination) ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า รางรถไฟ ล้อแมกซ์ ผ้าเบรก ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ ผงแป้งต่างๆ ซิงค์ออกไซต์ Zinc oxide ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ Ceramics เซรามิคส์ เซรามิกส์ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ polymer พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ ยาง พลาสติก เม็ดยาง ยางพารา ยางรถ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์พระหล่อโบราณ พระเครื่อง พระเครื่องผง พระเครื่องเนื้อโลหะต่างๆ วัตถุโบราณ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์สิ่งทอ เส้นใย ผ้า ผ้าไหม ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ถ่ายภาพ PCB ลายปริ้น บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟเบอร์ Fiber ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ยา เคมีภัณฑ์ ด้วยเครื่อง SEM,EDS

บริการห้องปฏิบัติการ Do SEM

บริการห้องปฏิบัติการ Do SEM

SEM +EDS: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง ความสามารถ 2-4 ตัวอย่าง/ชั่วโมง
ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3×3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น
ประหยัดเวลาในการหาตำแหน่งและการใช้ชั่วโมง SEM

(สามารถเอาตัวอย่างเข้าได้ขนาดใหญ่สูงสุดไม่เกิน 3 นิ้วความสูงไม่ควรเกิน 1นิ้ว)

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี
เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อนเข้า
รับบริการ Do SEM เช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM
จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

* หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,
ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ
** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง
*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

http://www.dosem24hr.com/index.php ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

โฆษณา

ห้องปฏิบัติการ Do SEM พร้อมให้บริการ SEM, EDS, EDX (EDAX), SemAfore, Sputter Coater

ห้องปฏิบัติการ Do SEM พร้อมให้บริการ SEM, EDS, EDX (EDAX), SemAfore, Sputter Coater

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

Scanning electron microscope, SEM

บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SCANNING ELECTRON MICROSCOPE,SEM
ภาพที่ได้จากเครื่อง SEM
1.ภาพแบบ SEI (Secondary electron image)

SEI Image

SEI Image

Latex SEI Image

Latex SEI Image

2.ภาพแบบ BEI (Backscattered electron image)
2.1 BEI ภาพแบบ COMPO (compositional mode) แยกความแตกต่างตาม atomic number, Z

PbSn BEI COMPO  Image  2

PbSn BEI COMPO Image 2

2.2 BEI ภาพแบบ TOPO (topographic) ภาพแบบมีมิติ,3มิติ

PbSn BEI TOPO  Image 2

PbSn BEI TOPO Image 2

2.3 BEI ภาพแบบ SHADOW (COMPO/TOPO+SHADOW)

PbSn BEI COMPO +Shadows Image  2

PbSn BEI COMPO +Shadows Image 2

PbSn BEI TOPO +Shadows Image  2

PbSn BEI TOPO +Shadows Image 2

SEM Mode ที่บริการ
1.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ HV Mode (HV SEM , high vacuum mode)
2.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ LV Mode (LV SEM , Low vacuum mode)
3.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ HV Mode (HV SEM , high vacuum mode)พร้อมวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
4.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ LV Mode (LV SEM , Low vacuum mode)พร้อมวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

* LV SEM หรือ Low vacuum เป็นศัพท์เทคนิคการใช้SEM ในโหมดสุญญากาศต่ำของ SEM ยี่ห้อ JEOL ส่วนศัพท์เทคนิค
ของ SEMยี่ห้ออื่นๆจะมีศัพท์เทคนิคเช่น VP SEM, E SEM, EP SEM, N SEM, WET SEM การทำงานของเครื่องSEM
จะเหมือนๆกัน สามารถดูตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าได้ ตัวอย่างมีความชื้นอยู่บ้างไม่มาก และเป็นการไม่ทำลายตัวอย่าง

บริการเครื่องวิเคราะห์ธาตุ Energy Dispersive X-Ray Spectrometer, EDS, EDX
สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำ Mapping, line scan, Auto beam, Phase measurement,
Area Measurement, Cameo, Point Analysis, Beam Track
** Mapping และLine scan สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบ Speed (Cps) และ Quant (Element%)

Qualitative Analysis

Qualitative Analysis

Quantitative Analysis

Quantitative Analysis

Quant mapping

Quant mapping

speed map

speed map

บริการเครื่องบันทึกภาพดิจิตอลไฟล์ BMP,TIFF,JPEG,PNG, ด้วยโปรแกรม SemAfore 5.0 ยี่ห้อ JEOL
ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์ต้นฉบับ, วัดสเกลตัวอย่าง, วัดมุม, นับจำนวน

SEM Image measurement

SEM Image measurement

บริการเครื่องฉาบเคลือบทอง 99.99% ด้วยเครื่อง SPUTTER COATER
ฉาบเคลือบตัวอย่างที่จะดู SEM ในโหมด HV SEM เพื่อให้นำไฟฟ้าด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ 99.99%

Sputter Coater

Sputter Coater

รายละเอียดทั่วไปการให้บริการของห้องปฏิบัติการ SEM /EDS /EDX (Do SEM )
– การถ่ายภาพพื้นผิวชิ้นงานศึกษา ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด SEM
– ใช้SEM ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง
– ใช้SEM ในการศึกษาลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์
– ใช้SEM ในการศึกษาตัวอย่างด้านชีววิทยา, พยาธิวิทยา, เทคโนโยลีชีวภาพ
– ใช้SEM ในการศึกษาลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ
– ใช้SEM ในการศึกษาตัวอย่างร่วมการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX
– การใช้ SEM,EDS ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์รอยบกพร่องและคราบสกปรกของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์วัสดุที่นำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่นกระป่อง กล่อง ฝาจีบ ขวด
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์เขม่าปืน, คราบเขม่าดินปืน
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อนของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์วัสดุทางทันต์แพทย์, วัสดุทำฟัน จัดฟัน วิเคราะห์วัสดุทางการแพทย์
– Failure analysis การวิเคราะห์ความเสียหายวัสดุ ความเสียหายวัสดุอุตสาหกรรม ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– วิเคราะห์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ IC Transistor Relay Semiconductor เซมิคอนดัคเตอร์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วย SEM,EDS
– ทดสอบวิเคราะห์ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนงานรถไฟ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– ทดสอบวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา อิฐต่างๆ หิน ดิน กรวด แร่ธาตุต่างๆ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของสารปนเปื้อนบนชิ้นงาน วัสดุ(contamination) ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า รางรถไฟ ล้อแมกซ์ ผ้าเบรก ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ ผงแป้งต่างๆ ซิงค์ออกไซต์ Zinc oxide ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ Ceramics เซรามิคส์ เซรามิกส์ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ polymer พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ ยาง พลาสติก เม็ดยาง ยางพารา ยางรถ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์พระหล่อโบราณ พระเครื่อง พระเครื่องผง พระเครื่องเนื้อโลหะต่างๆ วัตถุโบราณ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์สิ่งทอ เส้นใย ผ้า ผ้าไหม ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ถ่ายภาพ PCB ลายปริ้น บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟเบอร์ Fiber ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ยา เคมีภัณฑ์ ด้วยเครื่อง SEM,EDS

บริการห้องปฏิบัติการ Do SEM

บริการห้องปฏิบัติการ Do SEM

SEM +EDS: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง ความสามารถ 2-4 ตัวอย่าง/ชั่วโมง
ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3×3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น
ประหยัดเวลาในการหาตำแหน่งและการใช้ชั่วโมง SEM

(สามารถเอาตัวอย่างเข้าได้ขนาดใหญ่สูงสุดไม่เกิน 3 นิ้วความสูงไม่ควรเกิน 1นิ้ว)

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี
เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อนเข้า
รับบริการ Do SEM เช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM
จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

* หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,
ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ
** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง
*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

http://www.dosem24hr.com/index.php ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

We are a leading Sevice of Scientific, Industrial Instrument and Scanning electron microscope SEM,EDS,EDX,SemAfore,Sputter coater. We operate in Thailand countries.Our service technicians work in the Do SEM Lab and field with the customers. Our well-trained highly skilled technicians are always ready to offer the best technical support and advice. Let our service help you eliminate downtime and improve your quality. our service help you all 24 hr.

Do SEM บริการเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง, บริการเครื่องเซ็ม, รับทำเซ็ม, ให้บริการ SEM, ให้บริการ EDS, ให้บริการ SemAfore, ให้บริการ Sputter coater, ทำSEM, ทำEDS, ทำSemAfore, ทำSputter coater, ดูSEM, ดูEDS, ดูSemAfore, ฉาบทองSputter coater, รับทำSEM, รับวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS, รับฉาบเคลือบทอง ,ภาพดิจิตอลไฟล์ SemAfore ไฟล์BMP,JPEG,TIFF, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกำลังขยายสูง, กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป, ทำ Line scan, ทำmapping, ทำ Auto beam, ทำ Quant line scan, ทำ Quant mapping, วัดขนาดภาพ SEM, วัดขนาดภาพเซ็มด้วยsemafore, รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ EDS OXFORD เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม Detection limit 0.1% ,JEOL SEM, อัตราค่าบริการเครื่อง EDS,อัตราค่าบริการ SEM, อัตราค่าบริการ SEMAFORE, อัตราค่าบริการ SPUTTER COATER, อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป, อัตราค่าบริการเครื่องเซ็ม, บริการทำmapping, บริการทำlinescan, บริการsem 24ชั่วโมงไม่มีหยุด,